A l’hora d’executar qualsevol obra és necessari contractar un aparellador, un arquitecte tècnic o un enginyer d’edificació; agents responsables d’intervenir en les etapes del procés de construcció i durant el cicle d’edificació.

Les diferents competències que tenen responen a la figura de tècnic de capçalera de les edificacions, les atribucions dels quals poden ser realitzar projectes de construcció d’edificis, projectes d’urbanisme, dirigir l’execució d’una obra, coordinar la seguretat o bé realitzar informes, peritacions, modificacions, certificats energètics, entre altres.

[Tweet “Necessita un arquitecte tècnic o aparellador? Contacti amb @Ecopime.”]

Aparellador o arquitecte tècnic?

L’aparellador, l’arquitecte tècnic o l’enginyer d’edificació, són els encarregats de la direcció de l’execució material de les obres, on també se li adjudiquen les tasques de supervisió i control del treball del constructor, segons el que ha projectat un arquitecte prèviament.

Malgrat que les respectives nomenclatures corresponen al nom de les titulacions que s’estableix en funció de la política en curs, els diferents conceptes responen a les mateixes competències. Amb la consolidació de la Llei d’Ordenació de l’Edificació 38/1999 del 5 de novembre a la LOE, es van definir les intervencions dels agents de l’edificació, i es va atribuir l’arquitecte tècnic i l’aparellador l’autonomia respecte els altres professionals de la construcció.

[Tweet “Sap perquè necessita un aparellador o arquitecte tècnic? Li expliquem.””]

Per què necessito contractar un aparellador o un arquitecte tècnic?

Tal com comentàvem en l’anterior publicació sobre els plans d’autoprotecció per a casos d’emergència, és necessari contactar amb un professional competent per tal que ens elabori i ens signi el projecte on s’estableixin les actuacions davant una situació d’emergència. En aquest sentit, també és necessari per a la redacció de projectes tècnics de legalització d’instal·lacions elèctriques, doncs cal disposar d’un bon assessorament tècnic en la instal·lació elèctrica d’un local.

Si el que vol és obrir un negoci, i en conseqüència disposar del projecte, també haurà de contactar amb un especialista en arquitectura tècnica. La persona encarregada de redactar la documentació tècnica prèvia per a la sol·licitud de llicència d’obres, ha de ser un professional qualificat, tal com explicàvem en el passat article sobre l’obertura d’un negoci a Palma de Mallorca.

També pot necessitar un aparellador o arquitecte tècnic si ha d’elaborar un projecte d’obra, com en el cas del projecte que vam explicar d’obres menors i d’obertura per a un negoci a Igualada. O bé, en cas d’unes obres ja executades, elaborar un informe tècnic pericial per poder contemplar-les i donar-les validesa.

Contactar amb un professional d’edificació també és necessari en casos de segregacions, cèdules d’habitabilitat, projectes de reforma, moviments de terres, direcció d’execució d’obres, coordinació de seguretat i salut, entre d’altres.

[Tweet “A @Ecopime li garantim el disseny del seu projecte amb garanties de qualitat.”]

► Contacti amb un equip professional, competent i de confiança per tal de dissenyar el seu projecte i controlar que es realitza amb totes les garanties de qualitat. L’esperem a Ecopime.

Tens dubtes?

Truca ara o omple el formulari!

SOLICITA INFORMACIÓ PERSONALITZADA