PERMISOS I AUTORITZACIONS

Projectes d'obra i instal·lacions

Un projecte d’obra o d’instal·lació requereix el compliment d’un seguit de requisits legals i tècnics que l’equip d’Ecopime som experts en gestionar, donar-te assessorament i seguiment.

Som especialistes a oferir un servei personalitzat per al teu projecte

Per a obtenir els permisos i autoritzacions per a dur a terme les obres de nova construcció o de reforma per part de l’ajuntament, ens encarreguem de realitzar el teu projecte d’obra específic seguint les especificacions concretes del teu municipi.

Realitzem projectes d’obra i de dimensionat d’instal·lacions, projectes executius i legalització d’obres de reforma.

Estudiem la intervenció estructural de l’edifici a dur a terme o les obres en un edifici catalogat per tal de demanar una llicència d’obres, o bé, si les obres són de menor intervenció, per a demanar una comunicació d’obres.
Cada ajuntament necessita tràmits específics que el nostre equip s’encarrega de gestionar per al teu projecte. Un exemple concret és el cas de l’ajuntament de Barcelona que amb el tràmit de comunicació d’obres immediat o diferent, requereix d’un informe d’Idoneïtat Tècnica (IIT) emès per una entitat acreditada.

Dimensionat d'instal·lacions

Per a l’estudi i execució del dimensionat d’instal·lacions del teu projecte d’obra nova o reforma, des d’Ecopime, redactem la documentació tècnica necessària en cada cas, que consta de la memòria, plànols, càlculs, estat d’amidaments de les intervencions previstes, pressupost d’execució material, plecs de condicions tècniques, estudi bàsic de seguretat i salut, càlculs hidràulics, d’entre d’altres.  

Realitzem projectes de:

Perquè el projecte sigui dut a terme de la manera òptima segons les indicacions concretes que l’equip d’Ecopime ha marcat, participem en la direcció d’obra i control de qualitat en l’àmbit d’execució de les instal·lacions projectades. 

Projectes executius

Un cop realitzat l’estudi del dimensionat d’instal·lacions, a Ecopime, treballem per a crear el projecte executiu d’aquest. Executem el teu projecte i gestionem el repartiment de pressupostos per a comprar el material o maquinària necessària entre industrials específics per cada cas o traiem licitació pública.
Per a cada instal·lació definim els models i marques de la maquinària que s’ha d’utilitzar per a dur a terme el projecte de manera precisa i que el resultat sigui òptim segons les directrius indicades pel nostre equip.

Legalització d'instal·lacions

Per tal que tot el projecte d’obra i instal·lacions un cop executat pugui ser legalitzat, a Ecopime, ens encarreguem de realitzar el projecte de legalització.
Tramitem tot el procés per tal d’inscriure en el registre les instal·lacions elèctriques, contra incendis i tèrmiques. També gestionem la inspecció per part d’una entitat de control en el cas que sigui necessari.

Ens adaptem a les necessitats concretes que tinguis per a la tramitació de legalització de les teves instal·lacions i treballem conjuntament amb l’empresa instal·ladora especialitzada.
Tot el nostre treball sempre és en compliment de les normatives vigents aplicades a cada cas com el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, el Codi Tècnic de l’Edificació, el Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en Edificis (RITE), el Reglament d’Instal·lacions de Protecció Contra Incendis en Edificis Industrials, entre d’altres.

T’acompanyem per fer realitat el teu projecte,
de l’inici fins al final.

Contacta amb nosaltres sense compromís.