Aquest lloc web i tots els seus continguts són propietat de ECOPIME PROJECTS, S.L., com a enginyeria i arquitectura d’Igualada, excepte aquelles imatges que són difoses en aquesta web amb autorització expressa dels seus legítims propietaris.

Tots els drets estan reservats. Tot accés a aquest lloc web resta subjecte a les condicions següents:

Només està autoritzat l’ús personal no comercial. No està permesa la modificació del web ni dels seus continguts.
ECOPIME PROJECTS, S.L., no és responsable de la informació que es pot obtenir a través d’enllaços a sistemes externs que no siguin dependents d’aquesta agència.
Ecopime Projects no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l’accés al web o per la impossibilitat d’accedir.
En cap cas les cookies o altres mitjans de naturalesa anàloga que es puguin utilitzar serviran per emmagatzemar informació no autoritzada que permeti identificar la persona física usuària del web.

Política de privacitat

Les seves dades personals i professionals reben un tractament confidencial i no són utilitzades amb cap altra finalitat que no sigui la derivada de la prestació de serveis.
Tanmateix, el tractament de totes les dades que són responsabilitat de Ecopime Projects compleix les disposicions establertes per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal (Butlletí Oficial de l’Estat nombre 298, de 14 de desembre de 1999), que garanteixen la confidencialitat.