Amb l’objectiu d’impulsar l’ús d’energies renovables al municipi, l’Ajuntament d’Igualada ha presentat una concessió de  subvencions per a la col·locació d’instal·lacions d’aprofitament de l’energia solar per a produir electricitat (energia solar fotovoltaica) o per escalfar aigua calenta sanitària (sistemes híbrids de fototèrmia), als immobles d’ús residencial, unifamiliars i plurifamiliars, situats a Igualada.

Per tal de poder acollir-se a la subvenció, caldrà disposar d’una comunicació prèvia o, en el seu cas, llicència per a la col·locació d’instal·lacions d’aprofitament de l’energia solar entre l’1 de gener i el 31 de desembre de l’any de convocatòria de les subvencions, i que aquestes s’executin dins d’aquest termini.

A Ecopime et preparem tots els tràmits previs a la col·locació perquè puguis gaudir de l’ajut econòmic.

No podran rebre la subvenció les instal·lacions d’aprofitament de l’energia solar en edificis que per normativa hagin de disposar d’aquestes; ni les instal·lacions projectades en edificis fora d’ordenació o amb volum disconforme amb el planejament urbà vigent.

 

Com puc sol·licitar la subvenció per a plaques solars?

Cal presentar la comunicació prèvia per la col·locació d’instal·lacions fotovoltaiques el mateix any de convocatòria de la subvenció. La convocatòria es publicarà al Butlletí Oficial de la Província (BOP i a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), i les sol·licituds caldrà entrar-les al registre d’entrada de l’Ajuntament d’Igualada.

 • Per a sol·licitar-la, es demana: Fotocòpia del DNI o NIF de la persona sol·licitant, excepte si la sol·licitud es presenta electrònicament.
 • Certificació acreditativa conforme el sol·licitant o els sol·licitants, d’haver més d’un propietari, estan al corrent de les seves obligacions fiscals i financeres amb l’Ajuntament d’Igualada –que serà aportada pel propi Ajuntament-.
 • Declaració responsable conforme el sol·licitant o els sol·licitants, d’haver més d’un propietari, estan al corrent de les seves obligacions amb la Seguretat Social.
 • Declaració responsable conforme el sol·licitant o els sol·licitants no estan incursos en cap dels supòsits de prohibició per obtenir subvenció, establerts en l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 • Memòria amb el contingut mínim següent:
 • Descripció del tipus d’actuació a realitzar. Ha de permetre veure que la instal·lació no tindrà impacte visual a la via pública.
 • Fotografia de la coberta, plana o inclinada, on s’ubicarà la instal·lació.
 • Pressupost de la instal·lació a realitzar.
 • Termini d’execució de la instal·lació.
 • En el supòsit que la instal·lació ja s’hagi iniciat o executat dins l’any de la convocatòria de la subvenció, s’haurà d’indicar el núm. de comunicació prèvia o de llicència d’obres.
 • Dades bancàries del compte en el qual, si és subvencionada la instal·lació proposada, es podrà transferir l’import de la subvenció.
 • Declaració de les subvencions obtingudes per la mateixa finalitat i compromís de comunicar a l’Ajuntament les que s’obtinguin en el futur.
 • Adreça electrònica als efectes d’aplicació de la normativa sobre el procediment administratiu comú, especialment pel que fa a la notificació electrònica.

 

En el cas d’immobles unifamiliars la subvenció te un límit de 1500 € i un 30% del pressupost. En el cas d’immobles plurifamiliars te un límit de 2500€ i un 30% del pressupost. Aquesta subvenció es pot compaginar amb altres subvencions però mai sobrepassant el cost de l’activitat, en cas de superar el cost de l’activitat s’haurà de retornar la subvenció a l’ajuntament.

 

Contacta amb Ecopime si vols sol·licitar la subvenció per a la instal·lació de plaques solars. T’acompanyem en tot el tràmit perquè aconsegueixis l’ajut municipal.

Tens dubtes?

Truca ara o omple el formulari!

SOLICITA INFORMACIÓ PERSONALITZADA