Rehabilitar un edifici, fer nova una façana, instal·lar un ascensor, … requereix d’un projecte tècnic previ a l’execució. Sap què és un projecte tècnic d’obra i quan el necessita?

El projecte tècnic és imprescindible per tal d’obtenir el permís per efectuar una obra. Es tracta d’un document obligatori perquè l’Ajuntament on es faci l’obra atorgui la llicència d’obra, i a la vegada l’empresa contractista pugui elaborar el pressupost sabent les actuacions al detall que s’han d’efectuar.

[Tweet “Sap què és un projecte tècnic d’obra i quan el necessita?”]

Quines obres necessiten projecte tècnic?

Les petites reformes interiors que no afectin l’estructura d’un edifici no necessiten redactar un projecte tècnic, de la mateixa manera que aquelles obres exteriors que no afectin l’estructura de la façana. Tampoc requereixen projecte tècnic les reformes de decoració, o les obres a locals que no afectin l’estructura ni les instal·lacions generals de l’espai.

Les obres que no afectin l’estructura d’un edifici no necessiten redactar un projecte tècnic.

Les obres que sí necessiten projecte tècnic són aquelles que impliquen l’estructura de l’edifici, com les obres de nova construcció, les obres de rehabilitació per a un canvi d’ús d’edifici, les intervencions estructurals, les reformes o ampliacions que impliquin modificacions en la composició exterior de l’edifici, i modificacions que impliquin modificacions a les façanes.

Quan una obra implica l’estructura de l’edifici, és obligatori disposar del projecte tècnic.

[Tweet “Descobreixi quines obres requereixen de projecte tècnic previ a l’execució.”]

 

Qui pot redactar el projecte tècnic?

El projecte tècnic ha de ser redactat i validat per un arquitecte, tot i que també el poden subscriure arquitectes tècnics o enginyers. A més, la documentació també ha de comptar amb el segell del Col·legi Oficial d ‘Arquitectes.

[Tweet “Contacti amb @Ecopime si ha de crear el projecte tècnic d’obra. En som especialistes.”]

 

Fases del projecte tècnic d’obres

El projecte tècnic consta d’una memòria, el plec de condicions, plànols, mides i pressupostos i annexos; i consta de tres fases, elaborades pel mateix arquitecte. Aquestes són:

► Avantprojecte

Estableix els aspectes bàsics del projecte, com ara la situació actual de l’edifici, les necessitats existents i planteja el supòsit a efectuar.

► Projecte bàsic

En aquesta etapa es creen els plànols de les plantes, alçades i seccions, per tal de descriure el projecte i establir un pressupost general.

► Projecte executiu

A l’última fase hi afegim plànols i detalls constructius més al detall, i acotem totes les actuacions a dur a terme, amb mides i materials concrets. En aquest cas, s’incorpora un pressupost detallat al 100%.

 

Ha d’efectuar obres al seu edifici i necessita saber si necessita un projecte tècnic? Ha de presentar el projecte tècnic per a obtenir la llicència d’obres al seu municipi? Contacti amb Ecopime.

Tens dubtes?

Truca ara o omple el formulari!

SOLICITA INFORMACIÓ PERSONALITZADA