El Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya ha publicat, a través de la Direcció General de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral, una instrucció sobre l’aimant, pel que fa al doblatge de cobertes i a la instal·lació de plaques solars o de qualsevol altre element sobre cobertes de fibrociment.

Des del departament s’exposa la no autorització dels plans de treball que es presentin amb la finalitat de dur a terme activitats de doblatge de cobertes o la instal·lació de plaques solars o de qualsevol altre element similar a sobre de cobertes, parets pluvials o altres elements de fibrociment amb amiant.

[Tweet “Contacta amb @Ecopime si necessites trobar una solució amb una construcció d’amiant.”]

La instrucció s’aplica a tots els treballs amb risc d’amiant, destacant l’esgotament de la vida útil dels materials de fibrociment amb aquest material, i la inseguretat que suposa als treballadors i a l’entorn la seva manipulació.

Esgotada la vida útil de les construccions amb amiant (MCA)

En aquest aspecte, s’estableix que des de la vessant de la prevenció de riscos laborals, la vida útil d’un material que conté amiant correspon a l’instant previ al moment que comencen a desprendre’s
fibres d’amiant. Es determina que entre els anys 1947 i 1985 el 77% de l’amiant importat s’utilitzava per fabricar MCA de fibrociment, a construccions que ara tenen més de 50 anys,
per tant el seu cicle de vida útil, des del vessant preventiu, s’ha de considerar esgotat.

[Tweet “A @Ecopime t’ajudem a que la teva construcció no corri cap risc. Contacta’ns!”]

Prohibit el treball que exposi al risc a l’amiant

La instrucció també determina la prohibició de qualsevol activitat que impliqui posar en exposició als treballadors a l’amiant, com ara extracció, fabricació o transformació de productes amb aquest material, o bé la col·locació i instal·lació de nous elements en espais que comporti un depreniment de les fibres.

Risc del doblatge de cobertes o instal·lació de plaques solars

S’estableix que el doblat o tapat d’elements constructius amb amiant complica i fa costosa la seva retirada, i suposa un impediment per assolir l’objectiu d’erradicar l’amiant a Europa el 2032, expressat en el Dictamen del Comitè Econòmic i Social Europeu.

Podeu veure tota la instrucció aquí.

Tens dubtes?

Truca ara o omple el formulari!

SOLICITA INFORMACIÓ PERSONALITZADA