L’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha publicat una convocatòria d’ajuts per a la rehabilitació d’edificis d’ús residencial a Catalunya, quedant exclosa la ciutat de Barcelona i els municipis de l’Àrea Metropolitana. Per a edificis de Barcelona, el Consorci de l’Habitatge de Barcelona va publicar una convocatòria d’ajuts específica (consulteu-la aquí).

Les subvencions estan dirigides a propietaris i administracions o empreses públiques, que vulguin efectuar alguna obra de rehabilitació que tingui com a objectiu la conservació, la millora de la qualitat i la sostenibilitat, i l’accessibilitat de l’edifici.

En cas d’obres de conservació, cal disposar de l’Informe d’Inspecció Tècnica (ITE) on es qualifiquin les deficiències detectades d’importants, greus o molt greus relatives a l’estat de conservació de l’edifici. Només si les instal·lacions es volen acollir a la normativa vigent, no cal que siguin deficiències detectades en la ITE.

Si l’objectiu de l’actuació és per a millorar la qualitat de l’edifici, les subvencions s’atorguen per a millorar l’envolupant tèrmic de l’edifici i així reduir la demanda energètica, complint el Codi Tècnic de l’Edificació DB HE-1. També s’accepten les instal·lacions de sistemes de calefacció, refrigeració i ventilació que millorin l’eficiència energètica dels elements i la millora de les proteccions contra el soroll, complint CTE DB HR. Per a ser subvencionable, el conjunt d’actuacions ha d’aconseguir una reducció de com a mínim un 30% sobre la certificació energètica de l’estat inicial.

Pel que fa a les actuacions en matèria d’accessibilitat, se subvencionen les adequacions a la normativa vigent dels accessos als habitatges i locals, mitjançant la instal·lació d’ascensors, remuntadors, rampes o altres dispositius d’accessibilitat.

[Tweet “Subvencions per a rehabilitar edificis residencials per a la conservació, millora de la qualitat i sostenibilitat, i accessibilitat”]

Per poder accedir a la subvenció, hi ha una sèrie de requisits que cal que compleixin els edificis:

 • Els edificis de tipologia residencial col·lectiva (edificis plurifamiliars) han de ser construïts i acabats abans del 1981
 • Com a mínim el 70% de la superfície construïda sobre rasant ha d’estar destinada a habitatges i han de constituir el domicili habitual i permanent dels seus arrendataris
 • Excepcionalment, s’admeten sol·licituds sense complir les condicions anteriors dels edificis que presentin greus danys estructurals
 • Els edificis han de tenir un mínim de 8 habitatges.
 • Excepcions admeses:
  • Per a millores en matèria d’accessibilitat i de qualitat i sostenibilitat simultàniament a les obres de conservació
  • Per a ajustos només en matèria d’accessibilitat i/o millora de qualitat i sostenibilitat i en els edificis on hi visquin persones amb discapacitat o majors de 65 anys
  • Quan les obres consisteixen en esmenar deficiències importants, greus o molt greus relatives a la ITE.
 • Els edificis han de disposar obligatòriament d’un informe ITE i d’un certificat d’eficiència energètica (CEE)

[Tweet “A Ecopime et preparem l’informe tècnic de l’edifici, el certificat d’eficiència energètica i el projecte d’obres”]

Contacta amb Ecopime per tal de garantir que fas una correcta sol·licitud, així com també que compleixes tots els requisits per a poder gaudir de la subvenció. És imprescindible que disposis d’un bon informe tècnic de l’edifici, el certificat d’eficiència energètica i un bon projecte d’obres i adequació de l’edifici.

Import de les subvencions

La quantitat màxima subvencionada per a l’edifici no pot superar l’import que resulta de multiplicar 11.000 € per a cada habitatge, i per cada 100 m2 de superfície útil de local que participi en les despeses de les actuacions.

Aquest import es percep de:

 • En actuacions de conservació, 2.000 €
 • En actuacions de millora de la qualitat i la sostenibilitat, de 2.000 a 5.000 € (si es redueix el 50 % de la demanda energètica anual global de calefacció i refrigeració de l’edifici, s’atorguen els 5.000 €)
 • Ajustos raonables en matèria d’accessibilitat, 4.000 €

Sol·licitud de les subvencions

Per tal de sol·licitar la subvenció, cal fer la sol·licitud formal a través d’un imprès normalitzat que es pot trobar al portal de tràmits de la Generalitat de Catalunya. A l’hora de fer la petició,  a Ecopime t’orientem i t’assessorem perquè assoleixis una obra de qualitat.

El termini de sol·licitud per a subvencions subjectes a concurrència pública competitiva finalitza el 30 de juny de 2017, mentre que per a les sol·licituds subjectes a concurrència pública no competitiva hi ha temps màxim fins el 31 de juliol de 2017.

[Tweet “Per a la rehabilitació és imprescindible un bon assessorament”]

Tens dubtes?

Truca ara o omple el formulari!

SOLICITA INFORMACIÓ PERSONALITZADA