Es consideren establiments comercials els espais on es desenvolupen activitats comercials, tan si l’activitat es produeix de manera continuada, com periòdica o ocasional, amb la intervenció de personal o per mitjans automàtics. Per tal d’iniciar un negoci, cal obtenir una sèrie de permisos, així com complir amb els requisits legals pel desenvolupament de l’activitat.

[Tweet “Vol obrir un negoci? A @Ecopime li expliquem els passos que ha de seguir!”]

Procediment per a obrir un negoci

1. Definició de l’activitat.

Establir l’arquitectura del negoci, determinant-ne la seva lògica i tota l’estructura empresarial.

2. Sol·licitud del certificat de compatibilitat de l’activitat a l’Ajuntament

Aquest document certificarà que l’activitat que volem desenvolupar és apta i des de l’administració es declararà aquest fet.

Els procediments varien segons l’ordenança municipal de cada Ajuntament, cal contactar amb l’administració per conèixer al detall les particularitats del municipi.

3. Contractació d’un tècnic per a l’elaboració dels informes

Com la llicència d’activitat comercial, que és un document elaborat per un tècnic (enginyer o arquitecte), on s’estableixen les condicions i característiques d’un local, i té com a objectiu declarar l’activitat a l’Ajuntament del municipi on s’ubica.

El responsable tècnic de l’obertura del negoci també serà l’encarregat de redactar el projecte tècnic per a l’obertura del local i la preparació de la sol·licitud per a la llicència d’obres, on es determinarà si cal dur a terme obres menors o mitjanes, o bé si només es remodela l’interior del local; en aquest últim cas només caldrà fer arribar un comunicat a l’Ajuntament.

4. Disposar del Certificat d’Instal·lació Elèctrica (CIE) del local

Aquest document és l’autorització oficial conforme la instal·lació elèctrica pot seguir funcionant i serveix com a aval per a demostrar que aquesta es troba en bones condicions i que es compleixen tots els requisits tècnics i legals.

Per tal de disposar d’aquest certificat, cal tenir al dia la legalització de la instal·lació elèctrica. A l’hora d’iniciar una activitat, així com per superar les inspeccions tècniques requerides, és imprescindible certificar que es compleix amb la legalització.

5. Disposar d’un servei de manteniment i reparació d’extintors

Per al d’obtenir el permís d’activitat comercial, cal disposar del contracte de manteniment dels serveis de protecció contra incendis amb una empresa autoritzada. A més, cal realitzar una revisió periòdica del material i tenir-los al dia, i així assegurar-nos del seu correcte funcionament i compliment de la normativa en matèria de protecció contra incendis.

6. Adequació del local segons requeriments tècnics

Cal disposar del local adequat segons les intervencions tècniques que el tècnic haurà determinat al projecte tècnic d’obertura.  En aquest aspecte, en funció del tipus d’obres que s’hagi de dur a terme, s’haurà de complir amb unes especificacions o altres.

7. Presentació de la documentació i comunicació de l’activitat a l’Ajuntament

La llicència d’activitat ha de disposar d’una memòria tècnica, les prescripcions tècniques, els plànols normalitzats i els pressupostos i mesuraments; disposar d’un tècnic professional i de confiança és essencial per a obtenir una solució eficaç i evitar problemes.

[Tweet “Disposar d’un tècnic professional i de confiança és essencial a l’hora d’obrir un negoci.”]

8. Abonament de la taxa per a l’obtenció de la llicència

La taxa imposable per tal d’obtenir la llicència d’activitat es determina a l’ordenança municipal del municipi en qüestió; cal contactar amb el municipi on es vulgui ubicar per a conèixer l’import.

 

► Contacti amb Ecopime per tal d’obrir el seu negoci amb total seguretat i confiança.

Tens dubtes?

Truca ara o omple el formulari!

SOLICITA INFORMACIÓ PERSONALITZADA