El titular va voler ampliar l’activitat destinada a bar-pizzeria afegint a la planta baixa actual una nova planta subterrània la qual va requerir, al tractar-se d’un local de pública concurrència, d’un projecte tècnic per tal de poder legalitzar l’ampliació a nivell d’instal·lació elèctrica de baixa tensió.

Posteriorment, es va realitzar l’assisstència tècnica conjuntament amb l’empresa instal·ladora que va portar a terme els treballs elèctrics, de la inspecció inicial per part d’un organisme d’ inspecció i control autoritzat amb la finalitat de poder revisar la instal·lació i ampliar la potència a les noves necessitats de l’activitat.

En el cas de locals de concurrència pública tals com bars, restaurants, cafeteries, discoteques i d’altres, qualsevol ampliació de la instal·lació elèctrica, amb independència de la seva potència i característiques, ha de tramitar-se amb un projecte elèctric segons el que s’estableix al  Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió del 2002 en el que es detallen a les seves Instruccions Tècniques Complementàries (ITC), concretament la ITC-28.

Tens dubtes?

Truca ara o omple el formulari!

SOLICITA INFORMACIÓ PERSONALITZADA