L’equip d’Ecopime vam ser els encarregats de redactar el projecte de legalització de la instal·lació elèctrica d’un local destinat a bar restaurant a Santa Coloma De Queralt, per tal d’adequar‐lo al que s’estableix al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió vigent.

Legalitzar una instal·lació elèctrica és essencial per verificar que es compleix amb la normativa.

El Reglament plasma les garanties i les especificacions tècniques per tal de complir amb la normativa de les instal·lacions de baixa tensió. L’objectiu és vetllar per la seguretat de les persones i dels béns, garantir un bon funcionament de les instal·lacions elèctriques, i contribuir a que les instal·lacions elèctriques siguin eficaces i fiables.

[Tweet “Vol legalitzar la seva instal·lació elèctrica de baixa tensió? Contacti’ns i l’assessorem en tot el procés.”]

Legalitzar una instal·lació elèctrica és imprescindible a l’hora de donar d’alta un subministrament elèctric, o bé en cas que es faci una regularització de les instal·lacions i que l’administració li exigeixi. De fet, existeix una sèrie de normativa i requisits bàsics per a la seva legalització, com són el Decret 842/2002 del 2 d’agost, on s’aprova el Reglament elèctric de baixa tensió; la normativa municipal i autonòmica que s’encarrega de regular els tràmits administratius, i les normes d’enllaç de les companyies subministradores.

Quan necessito un projecte de legalització?

Per tal d’establir com ha de ser la instal·lació elèctrica de baixa tensió d’acord amb la normativa, és imprescindible disposar d’un document tècnic realitzat i firmat per un tècnic competent (enginyer tècnic industrial o enginyer industrial). El document ha de comptar amb:

  • Memòria descriptiva de la instal·lació
  • Plànols necessaris per definir la instal·lació
  • Esquemes unifilars dels quadres elèctrics que conformen la instal·lació elèctrica.
  • Càlculs del cablejat i proteccions que calen
  • Pressupost de l’equip a instal·lar
  • Plec de condicions dels materials que cal utilitzar

El mateix Reglament electrotècnic de baixa tensió estableix quan és necessari disposar del projecte.

[Tweet “Contacti amb @Ecopime si vol saber si el seu local requereix de projecte de legalització elèctrica.”]

 

A Ecopime l’assessorem en tot el procés de legalització de la instal·lació elèctrica. Contacti’ns per rebre assessorament professional.

Tens dubtes?

Truca ara o omple el formulari!

SOLICITA INFORMACIÓ PERSONALITZADA