Ecopime va ser l’empresa encarregada d’efectuar els serveis tècnics per a la obertura del Centre de Rehabilitació Aquàtica Alba, a Sant Pere de Ribes. El projecte d’adequació de l’espai va consistir en la creació d’un projecte tècnic d’obra menor per al càlcul de l’estructura per la piscina, així com també el plantejament i disseny de les piscines i tot el projecte general de distribució, intervencions d’obra menor, i dimensionat i càlcul de totes les instal·lacions necessàries.

Ecopime va ser l’empresa encarregada d’efectuar els serveis tècnics per a l’obertura del Centre de Rehabilitació Aquàtica Alba.

Les obres també implicaven efectuar el projecte tècnic per la comunicació prèvia de l’activitat a l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, l’assessorament tècnic en aspectes diversos d’instal·lacions, la direcció d’obra i instal·lacions en fase d’execució, la coordinació de seguretat i salut en fase d’execució d’obra i el projecte de legalització de la instal·lació elèctrica de baixa tensió.

El centre va obrir les seves portes el passat divendres 18 d’octubre de 2019, en un acte d’inauguració.

[Tweet “Necessita adequar un espai per a l’obertura del seu negoci? Contacti amb @Ecopime.”]

Projecte tècnic d’obra menor per a l’obertura d’un negoci

En les obres menors, la configuració arquitectònica de l’edifici no es modifica i s’efectuen reparacions puntuals i petits treballs per tal d’adequar l’espai. No tots els projectes d’obra menor requereixen de projecte tècnic, però en aquest cas sí.

L’equip tècnic d’Ecopime és expert en redacció de projectes i direcció d’obra.

En cas d’obres menors, les que necessiten projecte tècnic són les reformes que afecten la distribució del local; arranjament, execució i modificació d’obertures de façana que afecten elements estructurals, anivellacions i moviments de terres que modifiquen el nivell original, etc.

[Tweet “A @Ecopime comptem amb un equip professional i de confiança per garantir-li total tranquil·litat i seguretat.”]

Projecte: adequació del Centre de Rehabilitació Aquàtica Alba 

Direcció d’obra per a l’adequació del centre de Rehabilitació Aquàtica Alba

Ecopime també es va encarregar de la direcció de l’obra, que requereix d’un arquitecte tècnic aparellador col·legiat.

Som experts acreditats en gestió i execució d’obres.

Disposar d’un equip professional i de confiança garanteix tranquil·litat i màxima seguretat a l’hora d’efectuar les obres, així com la gestió de les tasques derivades, com la tramitació de llicències d’obra major amb l’ajuntament, la gestió de tasses, la tramitació de les llicències d’ús i activitat, entre d’altres.

Projecte de legalització de la instal·lació elèctrica de baixa tensió

Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió són conjunts de circuits i aparells associats per tal de produir, convertir, transformar, transmetre, distribuir o utilitzar l’energia elèctrica, amb tensions nominals iguals o inferiors a 1.000 volts.

Les instal·lacions han de respondre al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT) i en el Reial decret 842/2002, per minimitzar riscos d’accidents i garantir la seguretat de les instal·lacions a les persones, els béns i l’entorn.

[Tweet “Ha de legalitzar una instal·lació elèctrica? Contacti amb @Ecopime.”]

En el cas del Centre de Rehabilitació Aquàtica Alba, es va necessitar un projecte tècnic de legalització. Les instal·lacions amb risc o complexes necessiten projecte tècnic i certificat de direcció i acabament d’obra, i han d’estar dissenyades i dirigides per tècnic autoritzat i competent.

A més, també es va oferir el servei d’assistència tècnica a la visita d’inspecció per part de l’Organisme de Control Autoritzat.

 

Contacti amb Ecopime si obre un negoci i necessita efectuar el projecte d’adequació i totes les gestions derivades.

Tens dubtes?

Truca ara o omple el formulari!

SOLICITA INFORMACIÓ PERSONALITZADA