L’equip d’Ecopime Projects ens hem encarregat de l’elaboració de la memòria tècnica de comunicació d’obres menors per a l’obertura d’un gimnàs amb activitats dirigides a Barberà del Vallès. Per a la seva obertura, es va requerir d’un estudi acústic i certificació final, la comunicació prèvia d’obres, la legalització de baixa tensió i la comunicació prèvia de l’activitat.

A Ecopime estudiem el teu projecte per tal de preparar tota la documentació tècnica que necessites per aconseguir la llicència d’activitat.

Què és la memòria tècnica de comunicació d’obres menors

La Llei d’Ordenació de la Edificació(LOE), de l’any 1999, estableix les obres que requereixen obligatòriament d’un projecte. En aquest cas, la memòria tècnica és el projecte que l’obertura del centre esportiu en qüestió requeria, considerant que es tractava d’una obra menor.

D’acord amb la legislació, les obres que requereixen un projecte i direcció d’obra són:

  • Obres d’edificació  per a nova construcció. Noves construccions excepte aquelles d’escassa entitat constructiva i senzillesa tècnica que no siguin residencials ni tinguin caràcter públic, i siguin per a activitats que es desenvolupin en una sola planta.
  • Totes les intervencions sobre edificis existents, sempre que alterin la seva configuració arquitectònica. És a dir, que s’hi hagi d’efectuar una intervenció de tipus total o parcial, de manera que produeixin una variació important en la composició general exterior, la volumetria, o el conjunt del sistema estructural, o que canviïn els usos característics de l’edifici.
  • Obres que tinguin el caràcter d’intervenció total en edificacions catalogades o que disposin d’algun tipus de protecció de caràcter ambiental o historicoartístic. Es tracta d’edificacions regulades a través d’una normativa o d’un document urbanístic, així com aquelles que afectin elements o parts protegides.

Legalització de baixa tensió

El centre esportiu va necessitar una instal·lació de baixa tensió. En aquest aspecte, cal complir el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT) i les instruccions tècniques complementàries recollides en el Reial decret 842/2002. 

L’objectiu d’aquesta norma és minimitzar els riscos d’accidents i vetllar per la seguretat de les instal·lacions generadores d’un risc potencial per a les persones, els béns i el’entorn.

Aspectes clau per a l’estudi acústic d’un espai

Per tal d’aprovar el llindar de soroll i així poder obtenir la llicència d’obertura corresponent, el centre esportiu va requerir d’un estudi acústic de l’espai.

A grans trets, els aspectes clau que es van considerar van ser:

  • Anàlisi de la capacitat acústica de l’espai
  • Valoració de l’escenari acústic de l’activitat 
  • Avaluació de l’impacte acústic que es generaria
  • Definició i implementació de mesures correctores 

Necessites controlar tots els aspectes tècnics i normatius en l’obertura d’un negoci?

Contacta’ns sense compromís.

Tens dubtes?

Truca ara o omple el formulari!

SOLICITA INFORMACIÓ PERSONALITZADA