LLICÈNCIA D’OBRA I D’OBERTURA DE LOCAL D’OCI A IGUALADA

Llicència d’obra i d’obertura de local d’oci a Igualada

ECOPIME ha estat l’empresa encarregada de coordinar tots els tràmits técnics a realitzar davant l’Ajuntament d’Igualada en tots els aspectes per la llicència d’obres i llicència d’obertura de l’activitat d’IGUALAFESTA, destinada al lloguer d’espacis per a portar-hi a terme festes lúdiques per al públic infantil i adult.

Es va començar amb l’assessorament tècnic per la tria del local més idoni com a pas previ  per l’activitat que pretenien portar a terme els promotors, posteriorment es va procedir a sol·licitar la compatibilidad urbanística municipal. També es va redactar el projecte tècnic d’ obra menor per la sol·licitud del permís d’obres per l’adequació del local. El permís d’obertura i llicència d’activitat va ser un dels últims treballs abans de poder inaugurar el local destinat a local d’oci infantil i adult ubicat al carrer Florenci Valls d’Igualada.

Compartir