BLOG

Deducció en IRPF per obres de millora en l’eficiència energètica d’habitatges i edificis 2022

deducció IRPF eficiència energètica

Aquest any 2022 shan creat noves deduccions temporals per a les inversions en obres de rehabilitació dels habitatges que milloren leficiència energètica segons el Real Decreo-ley 19/2021, de 5 d’octubre de mesures urgents per a impulsar lactivitat de rehabilitació edificatòria en el context del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. 

¿Quins són els tipus dobres per a leficiència energètica que aplica la deducció dIRPF? 

1. Deducció per obres per a la reducció de la demanda de calefacció i refrigeració de lhabitatge

Aquesta deducció s’aplica a qualsevol habitatge de la pròpia titularitat on es resideixi, es tingui arrendat per a ús com a habitatge en els que shagi executat les obres en el termini compres entre el 6 doctubre de 2021 i el 31 de desembre de 2022. També a l’habitatge en expectativa de lloguer abans del 31 de desembre de 2023. 

El tipus dobra que dona dret a la deducció és la que permet minimitzar la demanda de calefacció i refrigeració de la vivenda un mínim d’un 7%. 

Es podrà obtenir una deducció del 20% de la inversió en les obres amb una base màxima de 5.000€. 

2. Deducció per obres de millora en el consum denergia primària no renovable de lhabitatge

S’aplica a qualsevol habitatge de la pròpia titularitat on es resideixi, es tingui arrendat per a ús com a habitatge en els que shagi executat les obres en el termini compres entre el 6 doctubre de 2021 i el 31 de desembre de 2022. També a l’habitatge en expectativa de lloguer abans del 31 de desembre de 2023. 

No s’aplica a les obres en places de garatge, trasters, jardins, parcs, piscines, instal·lacions esportives, altres elements anàlegs, ni a la part de l’habitatge que estigui afecte a una activitat econòmica. 

Les obres que permeten la deducció són les que compleixen una de les dues premisses: 

  • Redueixen, en almenys, un 30% l’indicador de consum d’energia primària no renovable. 
  • Aconseguir una millora de la qualificació energètica de l’habitatge per obtenir una classe energètica A o B. 

El percentatge que es podrà deduir és del 40% en una base màxima de 7.500€. 

3. Deducció per obres de rehabilitació energètica de ledifici

En aquest cas, les obres que es poden deduir són les dutes a terme als habitatges, places de garatge i trasters de la pròpia titularitat que estan en edificis d’ús residencial. No dedueixen les parts dels habitatges que estiguin afecte a activitats econòmiques. 

Aquestes obres han de permetre una de les dues opcions: 

  • Reduir un 30%, com a mínim, el consum d’energia primària no renovable. 
  • Obtenir una millora de la qualificació energètica de l’edifici per assolir una classe energètica A o B. 

Es podrà deduir el 60% duna base màxima de 5.000€ anual. Les quantitats satisfetes no deduïdes per excedir la base màxima anual es podran deduir amb el mateix límit en els següents quatre exercicis, sempre que la base acumulada no superi els 15.000€. 

 En el cas que les obres es duguin a terme per una comunitat de propietaris, la base de la deducció per a cada propietari estarà determinada pel resultat d’aplicar el coeficient de participació a les quantitats satisfetes que corresponguin a cadascun dels propietaris. 

Acreditació amb certificat deficiència energètica de lhabitatge 

Per a demanar aquestes deduccions en lIRPF shan d’acreditar amb un certificat d’eficiència energètica de lhabitatge emès per un tècnic competent abans de linici de les obres i a final de les mateixes. 

A Ecopime som professionals competents i habilitats per a poder gestionar projectes globals de rehabilitació d’habitatges per a la seva millora en leficiència energètica i certificar-los per a poder presentar-ho com a deduccions en lIRPF. 

 

Contacta amb nosaltres i t’informarem al detall sense compromís 

Contacta

Tens dubtes?

Truca ara o omple el formulari!

SOLICITA INFORMACIÓ PERSONALITZADA