Estudiem i dissenyem els seus projectes a més d’oferir-los un ampli ventall de serveis complementaris

Elaboració de projectes bàsics i executius per rehabilitació d’edificis i construcció de nous edificis públics

  • En projectes de reforma d’edificis per a dotar-los de nous usos o simplement per poder millorar el seu estat actual
  • Per a nous projectes d’edificis per a serveis o equipaments

Elaboració d’estats d’amidaments i pressupostos

  • Assistint als serveis tècnics propis en projectes diversos per tal de donar un suport extern

Coordinació de Seguretat i Salut externa en projectes d’obra

  • Treballem per tal que les obres s’executin amb total seguretat i es compleixin els criteris legals establerts a nivell de seguretat i prevenció

Memòria tècnica valorada per actuacions diverses

  • Estudiem possibles nous usos en edificis municipals
  • Estudis i millores en equipaments municipals per a sol·licitud d’ajuts provinents d’administracions superiors

Informes tècnics i peritatges

  • En casos de problemes tècnics en obres de construcció
  • Valoració tècnica d’ofertes presentades per alguna inversió a portar a terme
Veure algun dels nostres treballs