ENGINYERIA
ARQUITECTURA

Legalitzar una instal·lació​

Has de fer una instal·lació elèctrica, tèrmica o contra incendis al teu edifici o negoci?​

Tingues en compte la normativa que regula la legalització de les instal·lacions d’un local, nau o edifici.

Com saber quina és la normativa segons el tipus d’instal·lació?

Les instal·lacions noves o modificacions es regulen i classifiquen segons el seu tipus. S’han de legalitzar davant del departament d’Industria i han de tenir un manteniment posterior continu. 

Instal·lacions elèctriques

Les característiques que tenen les instal·lacions elèctriques determinen la seva classificació en el reglament. Aquesta classificació dictamina quines instal·lacions han de disposar d’inspecció inicial, periòdica i disposar de projecte o memòria tècnica de disseny. 

Les instal·lacions elèctriques estan regulades pel Reglament electrotècnic de baixa tensió, Real Decret 842/2002, de 2 d’agost. 

Instal·lacions que han de disposar de projecte elèctric (ITC-BT04)

Inspeccions inicials per Legalitzar i per Organisme de Control (OCA):

Inspeccions periòdiques per Organisme de Control (OCA):

T’ajudem a tramitar la legalització de la teva instal·lació elèctrica?

Instal·lacions contra incendis

Les instal·lacions contra incendis estan regulades per tres normatives segons els mitjans que han de disposar o com s’han d’executar i mantenir:

Les normatives RSCIEI i CTE-SI defineixen quins mitjans contra incendis han de disposar cada tipus d’instal·lació.

La normativa RIPCI regula com s’han d’executar i mantenir les instal·lacions.

Memòria técnica

Per poder legalitzar i inscriure al registre d’instal·lacions industrial, totes les instal·lacions contra incendis han de disposar d’una memòria tècnica que defineixi les seves característiques, distribució i manteniment.

Inspeccions periòdiques

El RIPCI estableix que s’ha de realitzar una inspecció al cap de 10 anys de la posada en servei de la instal·lació.

El RSCIEI estableix inspeccions periòdiques cada, 2, 3 i 5 anys en funció del risc intrínsec d’incendis de la instal·lació existent en l’establiment.

T’ajudem a tramitar la legalització de la teva instal·lació contra incendis?

Instal·lacions tèrmiques

Les instal·lacions tèrmiques dels edificis es regulen segons les dimensions. La normativa designa si el tipus d’instal·lació tèrmica necessita un projecte que les defineixi i dimensioni o una memòria tècnica.

La normativa que regula les instal·lacions tèrmiques és la RITE, R.D. 1027/2007, de 20 de juliol.

Instal·lació tèrmica amb projecte tècnic

Aquelles instal·lacions amb una potència tèrmica superior als 70kW han de disposar d’un projecte tècnic signat per un tècnic competent.

Instal·lació tèrmica amb memòria tècnica

Aquelles instal·lacions amb una potència inferior als 70kW i superior als 5kW han de disposar d’una memòria tècnica de disseny signada pel professional que executi la instal·lació.
Inspeccions de les instal·lacions tèrmiques.

Segons la potència útil de les instal·lacions dels sistemes de calefacció o aire condicionat, aquestes hauran de passar una inspecció periòdica o completa.

Inspecció periòdica d’eficiència energètica (per tots els equips):

Inspecció de la instal·lació tèrmica completa:

T’ajudem a tramitar la legalització de la teva instal·lació tèrmica?

Si necessites un cop de mà per fer la tramitació de legalització de la teva instal·lació, compta amb nosaltres sense compromís.

SOLICITA PRESSUPOST PER LEGALITZAR UNA INSTAL·LACIÓ